1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την SOLARNET Α.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: solarnet@otenet.gr

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Α. Για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι εκείνα που μας παρέχονται από τους ίδιους και αφορούν τις περιπτώσεις :

1. Στοιχεία επικοινωνίας πελατών για την τεχνική υποστήριξη: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email.

2. Στοιχεία πελατών για την ενεργοποίηση της εγγύησης των προϊόντων που έχουν προμηθευτεί από συνεργάτες: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email.

3. Στοιχεία που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας: Ονοματεπώνυμο, email, τυχόν προσωπικά δεδομένα στο περιεχόμενο του μηνύματος.

4. Στοιχεία που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος στη φόρμα εγγραφής στο newsletter της ιστοσελίδας μας: Email

5. Στοιχεία για τη συμμετοχή σε πιθανούς διαγωνισμούς μας: Facebook Connect, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο (κινητό), διεύθυνση, νομός.

Β. Για την διαχείριση του προσωπικού μας, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που έχουν κριθεί απαραίτητα από την ευρωπαϊκή, εθνική, εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

3.2. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Α. Για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προσωπικά δεδομένα μας παρέχονται από τα υποκείμενα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Β. Για την διαχείριση του προσωπικού της εταιρείας μας, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα από φορείς δημοσίου ή απευθείας από το υποκείμενο.

 

3.3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

Νόμιμοι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συνιστούν:

Α. Η παροχή των υπηρεσιών μας για εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας (τεχνική υποστήριξη, εγγυήσεις).

Β. Η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή, εθνική, εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

Γ. Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) στους ενδιαφερόμενους.

Δ. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε διαγωνισμούς.

 

3.4. Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα;

Α. Εκτός της εταιρείας μας, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε στην φόρμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, έχουν και συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές για λογαριασμό μας.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού διαβιβάζονται μόνο στους δημόσιους φορείς που επιβάλλει η ευρωπαϊκή, εθνική, εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 

3.5. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η χρονική περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία στηρίζεται στην ρητή συναίνεση του υποκειμένου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα ισχύει η συναίνεση.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού τηρούνται όπως προβλέπει και επιβάλλει η ευρωπαϊκή, εθνική, εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων διατηρούνται για 12 μήνες.

 

3.6. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Η SOLARNET Α.Ε. δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών όπως είναι τα δεδομένα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

3.7. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανήλικα άτομα

Η SOLARNET Α.Ε. δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανήλικα άτομα.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την SOLARNET Α.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα, υπό τις εκάστοτε προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισμός (ΕΕ)679/2016:

  1. Το δικαίωμα ενημέρωσης – Οι οργανισμοί πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα.
  2. Το δικαίωμα πρόσβασης – Τα άτομα θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν επακριβώς ποιες πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
  3. Το δικαίωμα διόρθωσης – Τα άτομα θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
  4. Το δικαίωμα διαγραφής – Επίσης γνωστό ως «το δικαίωμα λήθης», αναφέρεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να χρειάζεται κάποιος συγκεκριμένος λόγος (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
  5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας– Αναφέρεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να αποκλείει ή να καταστέλλει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
  6. Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – Επιτρέπει στα άτομα να διατηρούν και να επαναχρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα για δικό τους σκοπό (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
  7. Το δικαίωμα αντιρρήσεως – Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση π.χ. που μια εταιρεία χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επιστημονικής και ιστορικής έρευνας ή για την εκπλήρωση μιας αποστολής προς το δημόσιο συμφέρον.
  8. Το δικαίωμα (μη) αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης προφίλ – Η κατάρτιση προφίλ και η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι χρήσιμη για τα υποκείμενα των δεδομένων, τους οργανισμούς, παρέχοντας οφέλη όπως η αυξημένη αποτελεσματικότητα και η εξοικονόμηση πόρων. Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την ύπαρξη των κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους για τα δικαιώματα των ατόμων και τις ελευθερίες τους. Τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να μην αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένη απόφασης αν αυτή έχει έννομες συνέπειες.

Τρόπος Άσκησης Δικαιωμάτων

Για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τα υποκείμενα μπορούν να απευθυνθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαίου 2016 και άρχισε να εφαρμόζεται στις 25 Μαίου 2018. Η SOLARNET Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποίησης της παρούσας Πολιτικής, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις αλλαγές στην Πολιτική θα πρέπει να ελέγχετε την συγκεκριμένη ενότητα στην ιστοσελίδα μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η “SOLARNET Α.Ε.” (εφεξής “εμείς” ή “μας” ή “εταιρεία” ή “Solarnet”) χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπό της (εφεξής “Υπηρεσία”). Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συναινείτε στη χρήση cookies. Η πολιτική μας για τα cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στην Υπηρεσία και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει στην Υπηρεσία ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει την Υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μπορούν να είναι cookies “μόνιμα” (permanent) ή “συνεδρίας” (session).

Πώς η “Solarnet” χρησιμοποιεί cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, μπορεί να τοποθετήσουμε ένα αριθμό αρχείων cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Να μπορούν να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας
  2. Να παρέχονται αναλυτικά στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας

Third-party cookies

Εκτός από τα δικά μας cookies, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφορα cookies τρίτων μερών για να αναφέρουμε τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τις αλληλεπιδράσεις με τους ιστότοπούς μας, να βελτιώνουμε και εν τέλει να τελειοποιήσουμε την εμπειρία για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Αν θέλετε να διαγράψετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookies, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας να μην εμφανίζονται σωστά.

Είδη cookies

Cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα παρακάτω:

Google Analytics :

_ga

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους μοναδικούς χρήστες, αναθέτοντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας στον ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, συνεδριών και διαφημιστικών καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. Από προεπιλογή, έχει οριστεί να λήγει μετά από 2 χρόνια, αν και αυτό είναι προσαρμόσιμο από τους ιδιοκτήτες ιστότοπων.

_gid

Αυτό το cookie αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται. Από προεπιλογή, έχει οριστεί να λήγει μετά από 24 ώρες.